1. MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó
2. ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó
3. PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó
4. NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó
5. DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằ...ng đó
6. NHẬT: thằng nào đánh tao, tao bảo MỸ đánh thằng đó
7. TRUNG QUỐC: thằng nào đứng gần tao, tao đánh thằng đó
8. ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó
9. NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao tập trận với thằng MỸ
10. BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng NAM HÀN
11. VIỆT NAM: thằng nào đánh tao, tao tuyên bố chủ quyền

12. .................
Mời các bác bổ xung thêm từ 12 đi