Tại sao đánh sáng bóng rùi để ngoài trời một thời gian vẫn bị ố màu vàng ở chỗ hàn