Đầu tháng em đi Đà Nẵng du lịch cùng hội công ty, bác nào đi Đà Nẵng xin tu vấn và huớng dẫn em với