mekiep.com.vn không thể nhịn cười

Con người có thể ăn được tất cả mọi thứ: Thủy, lục, không quân...


Từ thưởng thức đến nghiện ngập là khoảng cách gần.

Đất có Thổ công!

Khách hàng là Thượng đế.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo, sông cũng lội... huống hồ chỉ có thế này.

Động vật cũng sexy, thậm chí còn rất gai góc.

Giúp người là hành động cao cả, nhưng nhớ đừng... cao tay!

Nét văn minh đường phố.

Cuộc tình tay ba, ai được lợi?