Tài liệu ôn thi ĐH & CĐ Môn Lịch sử - Ebook

Download here

Những kiến thức cơ bản về Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 (Chương trình Lịch sử lớp 12).
Nguồn phát hành :Biên soạn theo chương trình - sách giáo khoa Lịch sử lớp 12