Mẫu hợp đồng mua bán ngoại, kèm bản dịch tiếng Việt