Lý thuyết kế toán đại cương - Ebook

Download here

Thử tải lại bằng liên kết thay thế: LT_KT_Download.com.vn.zip

Tài liệu định dạng PDF bao gồm 8 câu hỏi và lời giải về lý thuyết kế toán đại cương...
Câu 1: Phân tích vai trò và nhiệm vụ của kết toán.
Câu 2: Trình bày các công việc của nền kế toán
Câu 3: Trình bày khái niệm và kết cấu cảu bản cân đối kế toán
Câu 4: Trình bày khái niệm, kết cấu, nội dung của bảng kết quả hoạt động kinh doanh
Câu 5: Chứng từ kế toán là gì? ý nghĩa và tác dụng của chứng từ kế toán
Câu 6: Trình bày các cách phân loại chứng từ kế toán
Câu 7: Trình bày trình tự xử lý chứng từ kế toán
Câu 8: Kiểm kê là gì? Trình bày các loại, các phương pháp kiểm kê và vai trò của kế toán trong kiểm kê