Nội dung chính: nêu Vai trò và chức năng của việc lập kế hoạch dự án, Các kỹ thuật và công cụ cơ bản để lập kế hoạch và tiến độ dự án